رادیو آکادمی

دن آرام

سپید دندان

سلاخ خانه شماره پنج

 خداحافظ گری کوپر

جنایت و مکافات

دور دنیا در هشتاد روز

اولین قطعه رسمی پارسا خائف با شعر محمدمهدی سیار